> Strona główna > Artykuly > Swieta geometria > FONTANNA - A LOS I SUKCES CZLOWIEKA
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala

FONTANNA - A LOS I SUKCES CZLOWIEKA
Data 01/05/2010 12:00  Autor Andrzej Struski  Klikniêæ 3725  Jêzyk Polish
 

FONTANNA – A LOS I SUKCES CZ£OWIEKA


    Stany, w jakich mo¿e znajdowaæ siê woda na planecie posiadaj±cej biologiê, s± najbardziej rozpowszechnionymi formami wystêpowania pierwiastka. Ka¿dy stan posiada w³asne cechy fizyczne, poprzez które aktywnie wp³ywa na otoczenie. Na ziemi a szczególnie w otoczeniu cz³owieka maj± one w³asne nazwy takie jak: ocean, morze, rzeka, jezioro, ¼ród³o, gejzer, wodospad, deszcz, para wodna, chmura itp. Przydatno¶æ wody okre¶laj± pojêcia: woda do picia, woda przemys³owa, czy ¶cieki. Woda mo¿e byæ gor±ca, ciep³a, zimna, lub w postaci lodu czy ¶niegu. Wszystko to s± stany naturalne. Najbli¿sze cz³owiekowi okre¶lenia to woda do picia, woda ¿ycia, woda komórkowa i ¶rodowisko wodne ¿ycia biologii.

    Dziêki specyficznemu charakterowi wody, jakim jest ró¿norodno¶æ jej stanów, mo¿e ona w ró¿nym czasie znajdowaæ siê w ciele cz³owieka lub w jego ¶rodowisku. W postaci pary wodnej lub wilgoci, jest przenoszona przez wiatr w ka¿de miejsce na ziemi. Podczas kontaktu z cia³em biologicznym zostaje pobierana przez komórki, gdzie bierze udzia³ w procesach chemicznych. Komórka biologiczna, tak jak ka¿da forma biologii, sk³ada siê w wiêkszej czê¶ci z wody. Procesy chemiczne opieraj± swoje dzia³anie na cz±stkach zagêszczonej materii wed³ug rodzaju rozmieszczonych w wodzie komórkowej. Ka¿da komórka posiada zdolno¶æ pobierania i wydalania wody, dziêki takiej zdolno¶ci, mo¿e oczyszczaæ swoje ¶rodowisko biologiczne z produktów odpadowych powstaj±cych w procesach chemicznych.

       Woda, która jest wydalana z komórki posiada zapisan± magnetycznie pamiêæ zdarzeñ, jakie zachodzi³y w jej procesach ¿yciowych. Taki zapis jest dokonany si³± pola magnetycznego mikro kropelki lub pierwiastka wody. Zbiór zapisu ³±czy w sobie stosown± konfiguracjê ¶wiat³a i d¼wiêku, jak równie¿ wiêkszych cz±stek zagêszczonej materii. Charakter wzajemnej konfiguracji tych rzeczy, tworzy zapis ¶wiadcz±cy o tym, co dzia³o siê w procesach ¿yciowych komórki.

      Komórki biologiczne posiadaj± równie¿ w³asne sta³e cechy, one wynikaj± z fizycznej budowy wszystkich instrumentów komórki. Konstrukcja fizyczna zwi±zana w³asnym polem magnetycznym, bezustannie emituje charakterystyczne dla siebie ¶wiat³o i d¼wiêk. Sta³e cechy s± zbiorem rodzajowych konfiguracji, z³o¿onym z odpowiednich konstrukcji fizycznych, które bêd± zawsze emitowaæ w³a¶ciwy dla siebie rodzaj ¶wiat³a i d¼wiêku. Taka emisja jest swego rodzaju wi±zk± informacyjn±, która ¶wiadczy o rodzaju i stanie komórki. Przechwycona przez wodê uzyskuje mniej lub bardziej trwa³y zapis, który mo¿e byæ przenoszony w ka¿de miejsce na ziemi.

    Woda ze ¼róde³ g³êbokich (na przyk³ad oligoceñska) nie zawiera, lub zawiera skromniejszy zapis z ¿ycia komórek biologicznych. W zamian posiada w sobie zapisu uformowanego w ¶rodowiskach magnetycznego emitowanego przez minera³y, jakie otacza³y ja pod ziemi±. Woda ta po prostu nie by³a „u¿ywana” przez procesy biologiczne. Taka woda umo¿liwia cz³owiekowi zdecydowanie lepsz± mo¿liwo¶æ oczyszczenia i regeneracji, lecz nie przenosi informacji o jego potrzebach i stanie fizycznym.

    Woda dziêki odpowiedniej nazwie stanu czy miejsca ma inny wp³yw na ¿ycie cz³owieka. Ten wp³yw mo¿e byæ korzystny lub szkodz±cy. Cz³owiek bêd±c istot± w wiêkszo¶ci zbudowan± z wody podlega prawom zachowania siê i dzia³ania rodzajowego ¶rodowiska wodnego. Swoim dzia³aniem kszta³tuje ¶rodowisko wodne ¶wiadomie lub nie¶wiadomie, zmieniaj±c w³asne otoczenie i cia³o. Ró¿ne stany ukszta³towanych ¶rodowisk wodnych, bêd± przywiesi³y zamierzone lub niezamierzone, efekty dla cz³owieka.

    Jedn± z form takiego kszta³towania jest nadawanie nazw ró¿nym naturalnie istniej±cym lub sztucznym ¶rodowiskom wodnym. Przyk³adami s± s³owa: morze, rzeka, wodospad, woda gor±ca, woda zimna, woda ¿ycia, pompa wodna, ci¶nienie wody, fontanna. Ka¿de takie okre¶lenie nadaje dodatkowy charakter wodzie i jej ¶rodowisku.
Z takiego przydanego, lub uformowanego ¶rodowiska wodnego, korzysta fontanna. Istota dzia³ania fontanny, polega na nadaniu ruchu wodzie, która znajduje siê w okre¶lonym miejscu. Charakter fizyczny fontanny wynika z jej budowy i zastosowanych mechanizmów do tworzenia ci¶nienia wody. S± to widoczne cechy fontann, jednak w ¶wietle powy¿szych informacji, fontanna jako ¶rodowisko wodne posiada jeszcze inne niewidoczne cechy.

KONSTRUKCJA FONTANNY

    W ka¿dym instrumencie, rodzaj wysy³anej informacji zale¿y od rodzaju materia³u i konstrukcji jego budowy. Fontanna jako instrument jest najbardziej bliska biologii, bo materia³, z którego jest skonstruowana to przede wszystkim woda. Dlatego tak dobrze i harmonijnie odbiera sygna³y z otaczaj±cego j± ¶rodowiska biologicznego i jest komunikatorem w³a¶ciciela fontanny z zewnêtrznym ¶rodowiskiem. Odpowiednio zaprojektowana konstrukcja pozwala na to, ¿eby potrzeby w³a¶ciciela fontanny skuteczniej by³y realizowane. Proces realizacji potrzeb w³a¶ciciela fontanny, nie wynika z jego woli, tylko ze stanu jego ¶wiadomo¶ci i charakteru dzia³ania, cech, które woda mo¿e przej±æ z jego postaci fizycznej.

       Przebieg takiego procesu odbywa siê wed³ug naturalnego zachowania siê wody na planecie gdzie istnieje biologia. Wiod±cymi instrumentami w takich procesach, s± oddzia³ywania pól magnetycznych zwi±zanych ze ¶rodowiskami wodnymi i klimat planety. W ¶rodowiskach wodnych s± zapisywane informacje, które z kolei wraz z wyparowan± woda bêd± przenoszone w ró¿ne miejsca na ca³ej planecie. Woda, która posiada informacje z miejsca jej poprzedniego ¶rodowiska, przeka¿e je w tym ¶rodowisku, które j± absorbuje w nastêpnej kolejno¶ci.


© Struski Andrzej i MMagdalena Struska de Merowing.