> Strona główna > Artykuly > Swieta geometria > Instrument - Harfa i Lira
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala
Morze Ba³tyk

Instrument - Harfa i Lira
Data 14/11/2010 16:12  Autor Andrzej Struski  Klikniêæ 4912  Jêzyk Polish
 
Harfa i Lira

Instrument wykonany z kilkuset prêtów stalowych ¶ci¶le oparty na.wzorcach ¶wiêtej geometrii.
W swojej konstrukcji posiada dwa zbiory czworo¶cianów regularnych, ka¿dy z nich odpowiada liczbie 72, w efekcie zbiory te tworz± formacjê o 24 wierzcho³kach, z których s± wyprowadzone proste równoleg³e do krawêdzi centralnego sze¶cianu.
Taki efekt geometryczny utworzy³ formê trzech prostopad³o¶cianów wzajemnie siê przenikaj±cych, które posiadaj± wspólny ¶rodek.
Ka¿dy prostopad³o¶cian posiada proporcje Arki Przymierza.
Tak wiêc trzy prostopad³o¶ciany razem tworz± Potrójn± Arkê Przymierza.
D³ugo¶ci krawêdzi w zbiorach czworo¶cianów s± jednakowe i wynosz± 144 mm.
Zbiór promieni wykonanych z prêta stalowego oparty na wierzcho³kach tej konstrukcji pozwala na uzyskanie d¼wiêków imituj±cych szerok± gamê tonacji dzwonów.
 
 
© Andrzej Struski de Merowing.

Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku.