> Strona główna > Artykuly > Swieta geometria > Wielka Pieczec
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala
Z³ota Brama

Wielka Pieczec
Data 04/12/2010 17:51  Autor Andrzej Struski   Klikniêæ 4202  Jêzyk Polish
 

Wielka Pieczêæ
 Na wstêpie nale¿y zadaæ podstawowe pytanie:
Czym jest pieczêæ w odniesieniu do okre¶lenia wielkich pieczêci, (Wielka pieczêæ Salomona, Wielka pieczêæ Stanów Zjednoczonych itp.)?
Zwrot „pieczêæ” w logicznym i prostym rozumieniu, mówi o zapieczêtowaniu – zamkniêciu, lub zabezpieczeniu.
O ile w stosunku do pieczêci Salomona mo¿na przyj±æ wskazany powy¿ej charakter, to w stosunku do pieczêci Stanów Zjednoczonych taka forma oceny jest wykluczona. Wielka Pieczêæ Stanów Zjednoczonych, jako z³o¿ony zbiór graficzny, posiadaj±cy wskazywane w³asnym wizerunkiem konkretne odniesienia, nie mo¿e posiadaæ charakteru zamkniêcia. Taka ocena wynika z dwóch istotnych kwestii:
Graficzne odniesienia ujête w konstrukcji pieczêci, wskazuj± aspekty o charakterze mocy dzia³ania (liczebnik 13, zastosowany kilkakrotnie), jak równie¿ inne widoczne tam formy otwieraj± wskazania na potêgê i moc zewnêtrzn±. Zastosowanie pieczêci do konstrukcji wizerunku banknotu jedno dolarowego, ca³± tê sprawê stawia w jednoznacznym ¶wietle i mówi, ¿e nie jat to pieczêæ zamykaj±ca a wrêcz przeciwnie otwieraj±ca.

    
      

Wracaj±c do Wielkiej Pieczêci Salomona, równie¿ odnajdziemy aspekty jego pieczêci wskazuj±ce na jej otwarcie. Sam w pewnym okresie ¿ycia maj±c wielkie problemy postanawia zastosowaæ swoje dzia³anie w kierunku odniesienia do mocy nadprzyrodzonych. I w jemu tylko znany sposób uzyskuje „tajemne” informacje. Dziêki tym informacjom i nowej formie dzia³ania jego efekty ¿ycia staj± siê dla niego korzystne. ¯ informacji historycznych wiemy, ¿e posiada³ pieczêæ, lub pieczêcie, które obecnie posiadaj± przydatek „Wielka” a to z racji osi±gniêtych przez niego, namacalnych efektów na planie materialnym. Informacje o tych efektach, s± ca³y czas znane na ca³ym ¶wiecie. Osi±gniête przez niego wielkie bogactwa w postaci z³ota i szlachetnych kamieni, s± ¼ród³em do zbudowania potê¿nego pañstwa i Wielkiej ¦wi±tyni Salomona.
  
 
 
Takie efekty zwi±zane z posiadaniem pieczêci, równie¿ ukazuj± tê pieczêæ jako symbol otwarcia a nie jako symbol zamkniêcia, sprawa wygl±da podobnie w stosunku do pieczêci stanów zjednoczonych. Obie pieczêtuj± a jednak, otwieraj±.

A mo¿e otwieraj± tylko niektóre aspekty a pozosta³e zabezpieczaj±, ewentualnie jeszcze jakie¶ zamykaj±?

Jedno jest pewne, do utworzenia Wielkiej Pieczêci, niezbêdna jest wielka wiedza, posiadaj±ca swoje anna³y równie¿ w obszarach duchowych, lub chocia¿by w nie materialnych. Opisany w publikacjach proces tworzenia Wielkiej Pieczêci Stanów Zjednoczonych, pokazuje ile wysi³ku w³o¿ono w jej ostateczny wizerunek. Wizerunek, który w samej rzeczy jest ostatecznym kluczem do wielu instrumentów dzia³ania i zabezpieczania potrzeb w³a¶ciciela pieczêci.


Wielka Pieczêæ MAS.

    
   
    

W odniesieniu do powy¿szych informacji, które ukazuj± cechy pieczêci, wizerunek Wielkiej Pieczêci MAS, jest dzie³em nieporównanie szerszym. Moja wiedza pozwoli³a mi skonstruowaæ wizerunek, który odnosi siê do ca³okszta³tu ¿ycia cz³owieka w obecnym zmaterializowanym, aczkolwiek duchowym procesie ¿ycia na Ziemi. Zarówno awers jak i rewers ujmuj± ca³y szereg graficznych kluczy, które pozwalaj± ochroniæ i wzmocniæ drogê ¿ycia. Drogê ¿ycia w pe³nym tego s³owa znaczeniu a zarazem w optymalnym zakresie kontaktu. Klucze odnosz± siê do geometrycznych wzorców i podstawowych przyczyn dzia³ania. Zapewniaj±. kontakt tam, gdzie jest to zasadne w odniesieniu do planu ¿ycia cz³owieka i korzystne w zwi±zku z jego postêpowaniem, dla osi±gniêcia w³a¶ciwego efektu.
   
      
  

 

© Struski Andrzej de Merowing.

Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku.