> Strona główna > Blog > Magdalena Struska > Mistyczna Katedra w Chartres
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala
>  Blog
Mistyczna Katedra w Chartres
Data 17/12/2010 13:44  Autor Magdalena Struska  Klikniêæ 31154  Jêzyk Polish
Chartes-miasto po³o¿one na szlaku Pary¿-Santiago de Compostela. Mistyczna Katedra w Chartres


Chartes-miasto po³o¿one na szlaku Pary¿-Santiago de Compostela.
Ujawniono, ¿e pierwsi mieszkañcy tych ziem osiedlili siê tu w okresie paleolitu w wid³ach miêdzy rzekami:Couesnon i Eure.
Pó¼niej w czasach rzymskich istnia³a w tym miejscu osada Celtów - Carnutum lub Autricum.
Chartres uwa¿ane by³o za najwa¿niejsze miejsce w Galii i by³o centrum druidyzmu.
W nastêpnym okresie w mie¶cie pojawi³o siê chrze¶cijañstwo, wówczas za spraw± dwóch  misjonarzy :Eodalda i Altinaw  III.w. przekszta³ci³o siê w siedzibê wa¿nego biskupstwa.
W latach 1140-1260 na wzgórzu nad rzek± Eure na dawnych gruzach ¶wi±tyni romañskiej wybudowano gotyck±  Katedrê-Cathedrale Notre Dame de Chartres.
 

                              
 Legenda

III wiek – wed³ug legendy do Chartres przybywaj± pierwsi chrze¶cijanie i odnajduj± w grocie celtyck± rze¼bê brzemiennej kobiety, któr± uznaj± za wyobra¿enie brzemiennej Marii Panny. Uznaj± to za cud i buduj± pierwszy drewniany ko¶ció³;

 

Budowniczowie

Gotyckie ¶wi±tynie kryj± wiele tajemnic, wiadomo tylko ¿e budowniczowie tych niezwyk³ych budowli ¿yli bardzo skromnie, ca³e ¿ycie po¶cili i sk³adali ¶luby wstrzemiê¼liwo¶ci.

Tworzyli ¶cisle zamkniêt± grupe osób pos³uguj±cych siê tajemniczym ¿argonem zwanym’ARGOT”
Dzia³ali ¶ci¶le wed³ug praw fizyki, tak ogromne budowle mimo wszystko sprawiaj± wra¿enie nieziemsko lekkich. Specjalna technika umo¿liwi³a osi±gniêcie tak niezwyk³ego efektu, gdy¿ mury tych ¶wiatyñ podtrzymywane by³y z zewn±trz przez przypory oraz ³uki przyporowe.

W Katedrze Chartres mo¿na podziwiaæ ró¿norodno¶æ i  mnogo¶æ wielu symboli –patrz zdj.poni¿ej 

 

Budowniczowie byli niezwyk³ymi astronomami i astrologami  zastosowali oni w Katedrze Chartres bia³± p³ytkê z charakterystycznym metalowym guzikiem  który umieszczono w prawej (po³udniowej) nawie bocznej, w dzieñ przesilenia letniego, 21 czerwca, pomiêdzy godzina 12:45 i 12:55 o¶wietlaj± promienie s³oñca ustawionego w zenicie

 
Znana badaczka ¶redniowiecznych Katedr  Aleksandra Olêdzka – Frybesowa uwa¿a, ¿e labirynty w ¶wi±tyniach mia³y  zwi±zek z tajemniczymi obrzêdami budowniczych rytua³ów masoñskich.

 

Cathedrale Notre Dame w Chartres

Katedrê zorientowano na planie ³aciñskiego krzy¿a, który wieñcz± dwie niesymetryczne wie¿e: po³udniowa-ukoñczona w roku 1165(o wys.105m)oraz pó³nocn± – ukoñczon± w roku 1513 (o wys.115m).
O wielkim monumentalizmie budowli ¶wiadczy chocia¿by fakt, ¿e jego fundamenty s± wpuszczone w g³±b ziemi a¿-8 metrów.
Do wnêtrza Katedry prowadzi trójdrzwiowy  PORTAIL  ROYAL  -Portal Królewski, w którym bogactwo rze¼b zapowiada, i¿ jest to jedna z najbardziej piêknych ¶wi±tyñ ¶wiata, gdzie samych rze¼b jest ponad 10 tysiêcy.
Nad  drzwiami Portalu Royal znajduje siê rozeta przedstawiaj±ca S±d Ostateczny, pozosta³e rozety zdobi± fasadê pó³nocn± i po³udniow±.


 
 

 ¦wi±tynia jako jedyna we Francji posiada trzydrzwiowe rze¼bione portale od strony po³udniowej i pó³nocnej.


 
 

Bardzo intryguj±cy jest  tu zespó³ witra¿y pochodz±cych z XIIIw.-163; 4 z XIIw; 21z XIVw.
43 z nich tworz± rozety, pozosta³e umieszczone s± w oknach ostro³ukowych.
Jest to najwiêkszy na ¶wiecie zbiór witra¿y w jednym miejscu gdzie ca³kowita ich powierzchnia przekracza 2,5 tysi±ca m2.

Tajemnice Labiryntu
Ca³a katedra ozdobiona jest ezoteryczno-mistycznymi symbolami, do najbardziej tajemniczych zaliczany jest labirynt u³o¿ony w posadzce Katedry  po¶rodku nawy miêdzy 3-7 filarem symbolizuj±cy przej¶cie od ziemskiego ¿ycia do niebiañskiego zwany  alchemiczn± ¶cie¿k±.
 


 .W badaniach radiestecyzyjnych Labiryntu wykazano, ¿e  w jego centrum jest bardzo silne promieniowanie energii geopatycznej . Miejscu tym dochodzi³o do silnej reakcji miêdzy geomagnetyzmem Ziemi a ludzkim organizmem co z kolei powodowa³o impulsy elektromagnetyczne dzia³aj±ce na mózg bêd±cej tam osoby, która doznawa³a „o¶wiecenia”.
Pod Labiryntem w Chartres odkryto 14 cieków wodnych sztucznie przemieszczonych przez budowniczych.

Oficjalna wersja do czego s³u¿y³ Labirynt

Labirynt zosta³ skonstruowany w  oko³o 1200 roku, wiadomo ¿e u¿ywano go do odbycia  symbolicznej pielgrzymki – dla tych którzy nie wziêli udzia³u w Krucjacie do Ziemi ¦wiêtej- czêsto nazywano go Drog± Jerozolimsk±-Niebiesk± Jeruzalem lub Aktem Pokuty.
Ca³a trasa Labiryntu mierzy oko³o 262 metry.
Pielgrzymi ca³± trasê Labiryntu pokonywali na kolanach osi±gaj±c po kolei poszczególne stopnie wtajemniczenia mistycznego by w koñcowej jego fazie dotrzeæ do znajduj±cej siê na ¶rodku  Labiryntu  rozety na krzy¿u – znaku wiedzy i Chrystusa.

 

Od roku 1979  Katedrê  wpisano na  listê ¶wiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Ciekawostka:

Po³o¿enie Katedr we Francji jest odwzorowaniem Gwiazdozbioru Panny.  


Opracowa³a Magdalena Struska

 


http://www.budowle.pl/building,katedra-w-chartres.html-- wybrane zdjecia

© Magdalena Struska  Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku.