> Strona główna > Blog > Materialy nades³ane do redakcji portalu > Pedofilia i Satanizm... cz1
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala
>  Blog
Pedofilia i Satanizm... cz1
Data 27/02/2011 18:54  Autor Materia³ nades³any do redakcji portalu  Klikniêæ 22556  Jêzyk Polish

STRUKTURA SIECI

napisa³ David Icke

Proszê rozsy³ajcie to wszêdzie gdzie mo¿ecie.  Link do wys³ania ...

http://davidicke.pl/index.php/artykuly/35-redmuluc/247-david-icke-pedofilia-i-satanizm.htmlPEDOFILIA I SATANIZM ...

STRUKTURA SIECI

napisa³ David Icke

Proszê rozsy³ajcie to wszêdzie gdzie mo¿ecie.  Link do wys³ania ...

http://davidicke.pl/index.php/artykuly/35-redmuluc/247-david-icke-pedofilia-i-satanizm.html

*********************************************************************************************

Podczas licznych moich badañ wiele razy prze¿ywa³em ró¿ne niespodzianki  i wiele razy doznawa³em wstrz±sów „ podnosz±c kamienie” i odkrywaj±c okropno¶ci, które kryj± pod spodem. Ale chyba nie by³o wiele wiêcej szokuj±cych przypadków ni¿ odkrycie skali wykorzystywania dzieci powi±zanej z  satanizmem.

I  s³owo klucz - SKALA.
Fakt, ¿e co¶ siê dzieje to jedno, ale je¿eli zdaæ sobie sprawê jak rozleg³y i rozpowszechniony jest ten proceder na ca³ym ¶wiecie jest prawdziwym szokiem.

Badaj±c temat rozmawia³em z lud¼mi w co najmniej 50 krajach na ¶wiecie, rozmawia³em z osobami wykorzystywanymi, lud¼mi, którzy osobi¶cie znaj± osoby wykorzystywane, i z tymi  którzy po¶wiêcili swoje ¿ycie ujawniaj±c z³o.

Sk³adaj±c wszystkie klocki do kupy wy³ania siê przera¿aj±cy obraz : pedofilia i satanizm s± ¶ci¶le ze sob± powi±zane, cementuj± struktury w³adzy w ka¿dym kraju, i te lokalne i te krajowe sieci, tworz± razem globaln± sieæ wzajemnie wspieraj±cej siê siatki satanistów i pedofilów, którzy w sposób ci±g³y s³u¿± Systemowi Kontroli.

 Je¿eli ktokolwiek  zechce siê wydostaæ z sieci lub odmawia brania udzia³u w  procederze konsekwencje s± wszystkim dobrze znane - "samobójstwo" lub wypadek.

Rz±dy na ca³ym ¶wiecie s± w istocie kontrolowane przez klikê rody rodowodowe za pomoc± polityków i przywódców , pedofilów i satanistów, ludzi  którzy nie odwa¿± siê przeciwstawiæ Ludziom Cienia.  Ludziom,  którzy trzymaj± w rêkach dowody mog±ce ich zniszczyæ.

Kilka tygodni temu w Australii  wysz³o na jaw wyznanie jednego z czo³owych satanistów  nale¿±cego do Sydney`skiej elity, które z³o¿y³ na ³o¿u ¶mierci. I z perspektywy moich 15 lat badañ i do¶wiadczeñ mogê powiedzieæ, ze brzmi ono wiarygodnie.

Cz³owiek ten powiedzia³ m.in:

"Politycy s± wprowadzani w proceder przez starannie dobrany system kryteriów i sytuacji, które pozwol± im zaakceptowaæ fakt ¿e ich ofiary  stan± siê  „Nasz± ma³a tajemnic± ". Ma³e  dzieci s± molestowane seksualnie,  wykorzystywane fizycznie i sk³adane jako ofiary przez polityków na ca³ym ¶wiecie. W Australii cia³ ofiar prawie nigdy nie odnajdywano, tam ci±gle jest pustynia "


Najwiêksze siedliska satanistów i pedofilów (te dwie sieci s± zasadniczo powi±zane) posiadaj± krematoria, aby niszczyæ dowody sk³adania ofiar  i morderstw.

Ludzie nie zdaj± sobie sprawy jak to wszystko jest zorganizowane. Satani¶ci i pedofile (i ich wy¶cig w d±¿eniu do w³adzy, pieniêdzy i samego przetrwania) s± umieszczani na kluczowych stanowiskach urzêdów publicznych, aby ukryæ swoje dzia³ania. Mówiê  tu tak¿e o prezydentach i premierach.


 

 Np. Ted "dzieciobójca" Heath

Przypadek by³ego premiera Wielkiej Brytanii Teda Heath`a którego nazwa³em Ted "dzieciobójca" Heath , od 1998 dzieciobójcy pedofila i satanisty, kiedy to pe³ni³ jedno z najwa¿niejszych stanowisk nie jest rzadko¶ci± (patrz artyku³ poni¿ej ). Znam tak¿e inne przypadki, w tym przypadek cz³owieka, który ten proceder uprawia³ poprzez d³ugi czas.

Sieæ kontroluje rz±dy i samorz±dy lokalne, g³ówne urzêdy, policje, s±dy, prokuratorów, krematoria,  organizacje spo³eczne, kancelarie prawne i tak dalej, maja w³asnych lekarzy i lekarzy patologów, którzy w razie potrzeby zamiot± wszystko pod dywan tak aby nie wysz³a na jaw prawda jaki los spotka³ ofiary.

W ka¿dym przypadku, kiedy  spotykam siê z dowodami tych przestêpstw mo¿na zauwa¿yæ ta sama strategie dzia³ania. Dzieci sa dostarczane prominentnym cz³onkom spo³eczeñstwa poprzez domy dziecka i inne ¼ród³a. Je¿eli rodziny staraj± siê dotrzeæ do informacji o ich losie napotykaj± na mur nie do przebycia w policji, opiece spo³ecznej organach sprawiedliwo¶ci.

By³y senator stanu Nebraska, John W DeCamp, podczas badania sprawy nadu¿yæ finansowych republikanina Lawrence Kinga, dokona³ s³ynnego odkrycia krêgu pedofilów w Omaha do którego nale¿eli czo³owi politycy.


 

King ¶piewa³ hymny na konwencjach republikanów w latach1984 i 1988, ale robi³ tak¿e cos wiêcej. By³ dostawc± dzieci dla polityków i innych bior±cych udzia³ w procederze.

Prawda zaczê³a wychodziæ na jaw  w koñcu lat  80tych, pojawi³o siê nawet kilka artyku³ów w gazetach g³ównego nurtu  g³ównie "Washington Times", który ¶ledzi³ te historie , do czasu kiedy re¿im Reagana-Busha nie zamkn±³ im ust.


 

Wzmianka o Bushu seniorze jest szczególnie istotna, poniewa¿ od lat oficjalnie mówi³em  o nim jako o seryjnym mordercy i pedofilu zarówno moich ksi±¿kach, w radio, a nawet na ¿ywo w programie radia BBC co ten fakt opisa³y niektóre gazety.

Gazety ¿a³o¶nie o¶mieszy³y te historie, ale pomimo to niejedna osoba przysz³a do mnie i poprosi³a „powiedz mi wiêcej” Jednocze¶nie ta sama prasa , zupe³nie  jak "intelektualne" prostytutki skupia³a siê na cyckach, gwiazdach i skandalach, podczas gdy dzieci w rosn±cej skali sa wykorzystywane, torturowane i mordowane.


 

Prezydent George HW Bush – oprawca i morderca dzieci.

Cathy O'Brien, niewolnica seksualna i mentalna rz±du USA w ksi±¿ce Trance-Formation of America ujawnia brudne czyny Busha i innych osób. Dok³adnie opisuje i przedstawia czego regularnie Bush regularnie dopuszcza³ siê w stosunku do jej  córki Kelly:

"Krwawienia z odbytnicy Kelly's by³y jedynie jednymi z licznych fizycznych  dowodów perwersji pedofila George'a Busha. Wielokrotnie s³ysza³am jego obsceniczne i obel¿ywe zwroty w stosunku do niej, u¿ywa³ zarówno ich jaki gró¼b po to aby  ja kontrolowaæ.

Psychologiczne konsekwencje seksualnych i psychicznych gwa³tów jakich dopuszcza³ siê na niej prezydent-pedofil sa ju¿ same w sobie wystarczaj±c± dramatyczne, ale prawdopodobnie Bush wzmocni³ traumê Kelly u¿ywaj±c do tego zaawansowanych urz±dzeñ elektronicznych NASA i narkotyków maj±cych wp³yw na mozg.

 Zaszczepi³  w jej umy¶le równie¿  has³a w stylu ze jest jej opiekunem i przyjacielem uzale¿niaj±c od siebie Kelly, która stawa³a siê bezsilna. Systematyczne tortury i  trauma któr± prze¿y³am jako dziecko wydaj± siê banalne w porównaniu do brutalnego fizycznego i psychicznego spustoszenia dokonanego na mojej corce, do jakiego przyczyni³ sie George Bush ".


 

To co siê przydarzy³o Cathy i jej córce, Kelly, by³oby  wystarczaj±co przera¿aj±ce nawet je¿eli mia³a to byæ historia jednorazowa dokonana przez cz³owieka chorego i zdeprawowanego. Ale to dzieje siê codziennie na ca³ym ¶wiecie w stosunku do ogromnej liczby dzieci.

Gdziekolwiek teraz jeste¶ siê znajdujesz czytaj±c ten tekst  - w twoim kraju polityczno-wojskowo-wywiadowcza sieæ s³u¿b robi dok³adnie to samo.

Nie us³yszysz o tym tylko dlatego, ze nawet ci którzy nie obawiaj± siê konsekwencji ¶ledz±c i badaj±c te sprawy, napotykaj± na mur o którym mówi³em. Tym którzy chc± dotrzeæ do informacji System zatrzaskuje drzwi przed nosem poprzez odmowê ¶cigania i karania, upewniaj±c siê "¶ledztwa", które siê rozpoczê³y wiod± do nik±d. Gro¿±c ¶mierci±  nie tylko ludziom szukaj±cych sprawiedliwo¶ci i ale nielicznym osobom z mediów g³ównego nurtu, którzy s± gotowi na ujawnienie tych tajemnic.

John DeCamp w swojej ksi±¿ce The Franklin Cover-up ujawni³ szczegó³y  molestowañ dzieci, satanizmu i morderstw jakie mia³y miejsce w stanie Nebraska,  i tego w jaki sposób satanistyczno-pedofilska klika kontrolowa³a w³adze, policjê i media w Omaha, tworz±c  "mur" nie do przebicia aby prawda mog³a ujrzeæ ¶wiat³o dzienne. Oraz fakt,  ¿e wiêkszo¶æ p³otek jest chroniona, poniewa¿ ich ¶ciganie mog³oby doprowadziæ do „grubych ryb”.

 
 

Czê¶ci± strategii pedofilów-satanistów s± "dogodne" zgony. Wtedy to media nagle odstêpuj± od dochodzenia do prawdy. Mia³o to miejsce w przypadku Franklin.

Specjalna komisja legislacyjna stanie Nebraska przydzieli³a do zbadania sprawy i zarzutów nadu¿yæ detektywa Gary Caradori, zosta³ zatrudniony jako g³ówny badacz. Wydaje siê, ¿e by³ prawdziwy cz³owiek zdeterminowany, by znale¼æ prawdê, ale zosta³ zabity w trakcie ¶ledztwa, kiedy to ma³y samolot który pilotowa³  rozpad³ siê w powietrzu nad Illinois.

Brytyjska telewizji Yorkshire, wyemitowa³a 56-minutowy dokument zatytu³owany  „Lawrence King skandal Conspiracy of Silenie” , który mia³ byæ tak¿e wyemitowany na  Discovery Channel. Ale w ostatniej chwili, program zosta³ wycofany i wszystkich kopie nakazano  zniszczyæ.
Co najmniej jedna z nich zosta³a zachowana o czym siê mo¿na przekonaæ na koñcu tego art.

Wszystkie te historie i podobne wydarzenia powoduj± ¿e rodzi siê w cz³owieku chêæ zemsty. Tak jak to by³o w przypadku  dziewczynki z zespo³em Downa-  Hollie Greig. Klasyka je¿eli chodzi o  sposób dzia³ania tego systemiu.

Hollie mieszka³a w Aberdeen w  regionie Grampian w Szkocji, okolicy dobrze  znanej z praktyk satanistycznych i wykorzystywania dzieci. Ogólnie Szkocja jest mo¿na powiedzieæ ¶wiatowym centrum tych obrzydliwych praktyk  i poprzez nie ³±czy wiele arystokratycznych rodów.

Szkocja - Jest jednym ze ¶wiatowych centrów pedofilii i satanizmu.


Nie bez powodu jedn± z najwiêkszych  skrywanych przed ¶wiatem tajemnic jest masoñski  Szkocki Ryt. W roku 1307 po czystkach we Francji rycerze zakonu Templariuszy przenie¶li sie do Szkocji. Oficjalnie dot±d historia tego rytu siêga, w rzeczywisto¶ci jednak dalej.

Ka¿dorazowo, kiedy prowadzi sie ¶ledztwo w sprawie pedofilii i satanizmu, mo¿na doj¶æ do tego i wysnuæ  wnioski stoj± za tym masoneria i /lub inne tajne stowarzyszenia.

Podobnie  jest  ze szkock± klika pedofilów i satanistów , która prowadzi prosto do serca (niew³a¶ciwe s³owo) szkockich i brytyjskich w³adz.

Je¿eli chcesz znale¼æ gniazdo pedofilów i satanistów nie musisz szukaæ g³êboko wystarczy ze zwrócisz uwagê na brytyjskie instytucje i parlament.
To samo odnosi siê do Szkocji, Stanów Zjednoczonych i innych pañstw.

Jest to jeden z g³ównych powodów, dlaczego ten pedofilsko-satanistyczny system wci±¿ bezkarnie funkcjonuje  przy okazji ignoruj±c lub zastraszaj±c ka¿dego kto stara sie wyja¶niæ i wywlec na ¶wiat³o dzienne obrzydliwe praktyki. Ci ludzie sa przera¿eni tym dok±d by mog³y doprowadziæ ¶ledztwa wywo³uj±c przy okazji efekt domina.

 

Mog³oby staæ sie podobnie jak w dniu 13 marca 1996 roku. kiedy masoñski pedofil o nazwisku  Thomas Hamilton wdar³ siê do Szko³y Podstawowej w Dunblane  w Szkocji i zastrzeli³ 16 dzieci i nauczyciela.

Hamilton nie powinien mieæ pozwolenia na broñ, poniewa¿ jego stan psychiczny i  sk³onno¶ci pedofilskie by³y dobrze znane policji, ale dziêki jego licznym masoñskim kontaktom politycznym pozwolenie takie otrzyma³. Je¿eli dostarczasz dzieci elicie pobodnie jak to czyni³ Hamilton to masz przyjació³ i protektorów na wysokich stanowiskach, którzy wszystko mog± dla ciebie za³atwiæ.

¦ledztwo oraz dokumenty tej sprawy  zosta³y utajnione  na  100 lat. Oczywi¶cie to tylko jaki¶  zbieg okoliczno¶ci, nie ma siê czym przejmowaæ.

Szatañsko-pedofliskie siatki zataczaj± swoje krêgi w¶ród masonerii, b±d¼ jako tajne stowarzyszenie b±d¼ w  ramach tajnych stowarzyszeñ, szczególnie w¶ród najwy¿szych rang± masonów.

Faktem  jest ze  by³y szkocki Wielki Mistrz lo¿y masoñskiej Sir Burton o¶wiadczy³  ¿e oficjalne ¶ledztwo dotycz±ce  masakry w  Dunblane, prowadzone przez innego szkota Sir Cullena zosta³o zamkniête.

Sir Burton poinformowa³ media, ¿e w dochodzenie Sir Cullena zosta³o wyciszone w celu …ochrony prawnej znanych osób, które nale¿a³y do grupy "Super-Mason" zwanej potocznie Stowarzyszeniem. Sir Burton powiedzia³:

"Dowiedzia³em siê o zwi±zkach pomiêdzy prominentnymi cz³onkami w³adz a tajnym  Stowarzyszeniem Stowarzyszenie to powsta³o na Uniwersytecie w Edynburgu, poprzez zwi±zki z masoneri± wiec mo¿na przyj±æ ze to s± w³a¶ciwe powi±zania.”

Z raz po tym o¶wiadczeniu cz³onkowie Stowarzyszenia wraz  z Sir Cullenem oraz liczni  sêdziowie, szeryfowie, adwokaci, a tak¿e by³y brytyjski minister rz±du i sekretarz generalny NATO, Lord Robertson, który zna³ osobi¶cie  Thomasa Hamiltona, wytoczyli swe dzia³a przeciwko  Sir Burtonowi têpi±c go oraz wysy³aj±c pogró¿ki by zaniecha³ swoich dzia³añ.
Je¿eli chodzi o Hollie Greig i jej matkê  Anne, by³em blisko nich i tej sprawy przez wiele lat, by³em ¶wiadkiem tego w jaki sposób ten system dzia³a chroni±c  pedofilów i satanistów  kosztem sprawiedliwo¶ci wykorzystywanych w zatrwa¿aj±cy sposób dzieci.

Hollie by³a wykorzystywane seksualnie przez ojca, Charlesa Denis Mackie, i wielu innych ludzi z krêgu przez ponad 10 lat zanim opowiedzia³a o tym matce.
Sta³o siê to wtedy  gdy Anna uciek³a z  Hollie z dala od rodzinnego domu z powodu przemocy Mackie.

Hollie powiedzia³a, nie mog³a jej wcze¶niej o niczym powiedzieæ , poniewa¿ ojciec grozil jej ze „zabije obie jak psy” . Dzieci z zespo³em Downa s± szczególnie ³akomym k±skiem dla niektórych satanistów i pedofilów . Po¶ród dowodów zeznañ jednego z satanistów mo¿na wyczytaæ:

"Ka¿da forma dziwacznych zboczonych seksualnych orgii szuka coraz wiêkszych wra¿eñ coraz  silniejszej  stymulacji. Dzieci, osoby starsze, upo¶ledzone umys³owo sa  beznadziejnie wykorzystywane w ceremoniach satanistycznych na ca³ym ¶wiecie.

Jest to  w taki sposób organizowane aby zaspokoiæ ró¿ne gusta i odpowiedzieæ na wszystkie potrzeby. Od Australii poprzez ca³y ¶wiat az do by³ego Zwi±zku Radzieckiego, pornografia dzieci z zespo³em Downa jest dobrze rozwijaj±cym siê rynkiem dostosowanym do aktualnych gustów. ¦rednio jeden film DVD – taki jak Gangbang Maryi Mongoloid Series (1998-2001) lub Downer Syndrome Follies I-II (2001-2003) - trafia na czarny rynek co kilka miesiêcy ".

Tacy w³a¶nie ludzie kieruj± naszym ¶wiatem. Najwy¿szy chyba czas aby siê to skoñczy³o.


Materia³ nades³any do redakcji portalu