> Strona główna > Blog > Ró¿ne > Prof. Adam Gierek: Slonce zniszczy Ziemie!
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala
>  Blog
Prof. Adam Gierek: Slonce zniszczy Ziemie!
Data 08/03/2012 22:55  Autor Arkadiusz Witkowski   Klikniêæ 21004  Jêzyk Polish
 Prof. Adam Gierek: S³oñce zniszczy Ziemiê!
 Uczeni z NASA twierdz±, ¿e S³oñce wchodzi w podobn± fazê do tej sprzed 150 lat. Moment kulminacyjny nast±pi w maju 2013 roku. Efekt Carringtona - tak nazywa siê zjawisko, które mo¿e zniszczyæ cywilizacjê. Kiedy nas dopadnie, w jednej chwili przestan± dzia³aæ urz±dzenia elektryczne. Unicestwi± je burze magnetyczne wywo³ane strumieniami s³onecznej plazmy.


Co to oznacza dla cywilizacji ca³kowicie uzale¿nionej od elektryczno¶ci, nie trzeba chyba t³umaczyæ.


 
- Stan± poci±gi, tramwaje, metro. Przestan± dzia³aæ windy, stacje benzynowe, telefony, radio i telewizja. Pospadaj± samoloty... W koñcu zabraknie wody, przestanie dzia³aæ s³u¿ba zdrowia, handel, banki i systemy komputerowe - t³umaczy prof. Zbigniew Jaworowski (84 l.), wybitny polski radiolog. - Wed³ug oceny przedstawionej w raporcie Amerykañskiej Akademii Nauk, w samych USA straty siêga³yby wielu milionów zgonów - dodaje.

Podobnie w Europie, Afryce i Azji. Ludzko¶æ wróci³aby do epoki kamienia ³upanego. W Stanach Zjednoczonych ju¿ ruszy³y przygotowania do tego, by w mo¿liwie najwiêkszym stopniu zneutralizowaæ skutki katastrofy. NASA (Narodowe Centrum Badañ Kosmicznych) bez przerwy ¶ledzi wybuchy na powierzchni S³oñca. A jak do katastrofy przygotowana jest Europa? Polski eurodeputowany Adam Gierek w³a¶nie wys³a³ interpelacjê w tej sprawie do Komisji Europejskiej.

 

Okazuje siê, ¿e Unia przeznaczy³a ju¿ 22 miliony euro na badania dotycz±ce zagro¿eñ z kosmosu. "Ochrona infrastruktury naziemnej, takiej jak instalacje sieci elektrycznych, tak¿e zosta³a przygotowana - odpowiedzia³a europos³owi Adamowi Gierkowi KE. - Jest to dziedzina wspó³pracy miêdzynarodowej i wiêkszo¶æ projektów prowadzonych jest z udzia³em USA, Rosji i Ukrainy".

K³opot w tym, ¿e po zaobserwowaniu wybuchów na S³oñcu bêdziemy mieli kilka- dziesi±t godzin, by siê przygotowaæ do kataklizmu. A to bardzo ma³o...

Efekt Carringtona-

silne burze elektromagnetyczne i wy³adowania pola magnetycznego Ziemi, spowodowane wzmo¿on± aktywno¶ci± S³oñca. Konkretnie – niezwykle silnymi wybuchami na jego powierzchni. Przestaj± dzia³aæ wtedy wszystkie urz±dzenia elektryczne. Takie zjawisko wyst±pi³o na Ziemi. 150 lat temu opisa³ je brytyjski astronom Richard Carrington. Wtedy jednak nie by³o sieci elektrycznych, które mog³oby uszkodziæ.

 

Uczeni z NASA twierdz±, ¿e S³oñce wchodzi w podobn± fazê do tej sprzed 150 lat. Moment kulminacyjny nast±pi w maju 2013 roku.

silne burze elektromagnetyczne i wy³adowania pola magnetycznego Ziemi, spowodowane wzmo¿on± aktywno¶ci± S³oñca. Konkretnie – niezwykle silnymi wybuchami na jego powierzchni. Przestaj± dzia³aæ wtedy wszystkie urz±dzenia elektryczne. Takie zjawisko wyst±pi³o na Ziemi. 150 lat temu opisa³ je brytyjski astronom Richard Carrington. Wtedy jednak nie by³o sieci elektrycznych, które mog³oby uszkodziæ.Uczeni z NASA twierdz±, ¿e S³oñce wchodzi w podobn± fazê do tej sprzed 150 lat. Moment kulminacyjny nast±pi w maju 2013 roku.
Wiêcej
http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/jasnowidz-krzysztof-jackowski-przepowiada-polska-zostanie-bankrutem_176311.htm
Rozmowa z prof. Adamem Gierkiem - 
Burze na S³oñcu to powa¿ne zagro¿enie

- Wys³a³ pan oficjalne pismo do Komisji Europejskiej z pytaniem, jak kraje Unii Europejskiej przygotowane s± do tzw. efektu Carringtona. - Wierzy pan, ¿e grozi nam niebezpieczeñstwo ze strony S³oñca?

- Komisja ci±gle wieszczy katastrofê klimatyczn±, której rzekom± przyczyn± ma byæ dwutlenek wêgla emitowany do atmosfery. A jak wiemy, to jedynie hipoteza oparta na bardzo s³abych przes³ankach. Ja postanowi³em zapytaæ Komisjê o co¶, co ju¿ wyst±pi³o w 1859 r., czyli efekt zauwa¿ony przez brytyjskiego astronoma Richarda Carringtona. Burze magnetyczne spowodowane wówczas aktywno¶ci± S³oñca uszkadza³y telegrafy, powodowa³y liczne po¿ary.

- Szkody nie by³y chyba wtedy zbyt wielkie?

- Moje pytanie jest o tyle zasadne, ¿e w dzisiejszych czasach zagro¿enie jest zdecydowanie wiêksze, bowiem dysponujemy gêst± sieci± elektroenergetyczn± oraz satelitami, a te obiekty mog± byæ zniszczone.

- Na s³oneczne zagro¿enia wskazuj± takie instytucje, jak NASA i Amerykañska Akademia Nauk...

- Obie te instytucje bardzo siê licz± w ¶wiecie, dysponuj± bowiem wiedz± opart± na licznych badaniach, m.in. prowadzonych przy u¿yciu satelitów. Ich raporty nie pozostawiaj± z³udzeñ.

- Ciê¿ko chyba wyobraziæ sobie sytuacjê, kiedy nagle ¶wiat zosta³by pozbawiony elektryczno¶ci?

- W takich przypadkach wyobra¼nia in¿ynierska nasuwa najbardziej krytyczne sytuacje. Wystarczy przypomnieæ sobie black-out na Pomorzu Zachodnim zim± 2008 r. spowodowany odciêciem pr±du. Albo podobne wydarzenia w USA i we W³oszech. To by³ istny koniec ¶wiata. W du¿ych miastach dzia³y siê sceny, jakby z pogranicza horroru i science fiction...

- Czy w Polsce która¶ z instytucji naukowych monitoruje problem?

- W naszym kraju niew±tpliwie najbardziej uprawniona do studiowania tych kwestii jest grupa uczonych zgromadzonych w stosownym wydziale PAN. Niew±tpliwie kwestie te s± na bie¿±co przez naszych uczonych monitorowane. Pierwszym naukowcem, który zwróci³ mi uwagê na problem efektu Carringtona, by³ znany polski uczony radiolog i klimatolog, prof. Zbigniew Jaworowski.


Nadeslane do redakcji portalu przez  Arkadiusza Witkowski  

¬ród³o:  http://www.se.pl/technologie/nauka/sonce-zniszczy-ziemie-burze-na-soncu-to-powazne-zagrozenie_176841.html