> Strona główna > Blog > Watykan > Ks. Piotr Natanek oskarza Watykan
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala
Napotkane po drodze
>  Blog
Ks. Piotr Natanek oskarza Watykan
Data 07/04/2012 20:40  Autor Marcin Bartnicki  Klikniêæ 22819  Jêzyk Polish


 
Ks. Piotr Natanek i jego sympatycy w GrzechyniKs. Piotr Natanek u¿ywa coraz ostrzejszych argumentów skierowanych przeciw hierarchom Ko¶cio³a katolickiego. Podczas wyg³oszonego 1 kwietnia kazania oskar¿y³ Watykan o rytualn± intronizacjê Lucyfera. - Wszystkie obrazy na o³tarzu zas³oniête, krzy¿ Pana Jezusa obrócony do góry nogami, na tabernakulum gwiazda piêcioramienna, na ofiarê gwa³tu przygotowana 6-letnia dziewczynka - opowiada w kazaniu ks. Piotr Natanek. 

Film z kazaniem kontrowersyjnego kap³ana przes³a³ do Wirtualnej Polski Internauta podpisuj±cy siê nickiem Natanista. - Tradycja opowiadania ¿artów primaaprilisowych nie jest obca tak¿e ksiêdzu Piotrowi Natankowi, charyzmatycznemu duchownemu z Grzechyni. Ju¿ dzieñ wcze¶niej dos³ownie zmrozi³ uczestnicz±cych w kazaniu wiernych i s³uchaj±cych go internautów sensacyjnymi informacjami o tajemniczym rytuale intronizacji szatana odprawionym przed 50 laty w Watykanie przez najwy¿szych dostojników Ko¶cio³a - pisze Internauta Natanista, w zg³oszeniu przes³anym do Wirtualnej Polski. 

Kazanie zainspirowane powie¶ci± 

Na transmitowanych w internecie kazaniach ksiêdza Piotra Natanka mo¿emy us³yszeæ coraz bardziej radykalne pogl±dy i coraz ostrzejsze oskar¿enia, kierowane zarówno pod adresem polskich hierarchów Ko¶cio³a katolickiego, jak i Watykanu. - Dzi¶ rozumiem, czemu oni nie chc± króla Pana Jezusa. Bo na ³onie Ko¶cio³a katolickiego dokonano uroczystej intronizacji Lucyfera, przera¿aj±ce rzeczy. Zrobiono to 50 lat temu - mówi³ w kazaniu wyg³oszonym 31 marca ks. Piotr Natanek. 

Nastêpnego dnia ksi±dz rozwin±³ oskar¿enie podaj±c szczegó³y rytua³u, podczas którego wed³ug ksiêdza Natanka, mia³a nast±piæ intronizacja Lucyfera. Kap³an podaje nawet dok³adn± datê tego wydarzenia - 29 lipca 1963 roku. - Parê miesiêcy po ingresie papieskim, w nocy z 28 na 29, w Bazylice ¶w. Paw³a za Murami, punkt o godzinie dwunastej, jest dokonana intronizacja Lucyfera. Jest to nabo¿eñstwo po³±czone z Ameryk±. W Ameryce s± orgie, przychodz± masoni porozbierani do naga, ubrani w firaneczki. Tam jest jedna liturgia, tu w bazylice ¶w. Paw³a druga liturgia. Pozamykane, szczelnie pilnowane, kilkunastu kardyna³ów, arcybiskupów, zaproszeni ¶wieccy, setki limuzyn przed bazylik±, przygotowana bazylika. Wszystkie obrazy na o³tarzu zas³oniête, krzy¿ Pana Jezusa obrócony do góry nogami, na tabernakulum gwiazda piêcioramienna, na ofiarê gwa³tu przygotowana 6-letnia dziewczynka, imiê: Agnieszka. Dlatego, ¿e dziewica i mêczennica - opisuje ks. Natanek.  

Relacja z tego rzekomego wydarzenia, to najciê¿sze jak do tej pory s³owa ks. Natanka. - Punkt o godzinie dwunastej rozpoczyna siê rytua³ intronizacji Lucyfera. Prowadz± go kardyna³owie i arcybiskupi. Specjalne modlitwy, przygotowany gwa³t najpierw Boga - Pana Jezusa. Ci arcykap³ani pó¼niej wprowadz± zamiast ³aciny jêzyki narodowe, ale dokonuj± konsekracji krwi pañskiej na dziewczynce w jêzyku ³aciñskim. To co s³yszycie na mszy, to co wam tu odmawiam na tej trydenckiej, t± formu³± lec±. Konsekracja chleba, konsekracja, moi drodzy, wina, nastêpnie rytualny gwa³t dziewczynki na o³tarzu, przy tych konsekrowanych hostiach i pó¼niej uroczysty akt intronizacji Lucyfera. Zdrajcy, gwa³ciciele Pana, kardyna³owie, arcybiskupi po wypowiedzeniu ca³ych aklamacji przebijaj± palec i krwi± dokument podbijaj± - mówi w wyg³oszonym 1 kwietnia kazaniu ks. Natanek. 

Internauta Natanista, zwraca uwagê na ksi±¿kê, z której ks. Natanek zaczerpn±³ pomys³ na kazanie. - Ksi±dz Piotr Natanek poda³ ¼ród³o tych rewelacji - jest nim ksi±¿ka pt. "Dom Smagany Wiatrem", której autorem jest ks. Malachi Martin. On sam uwa¿a go za wybitnego watykanistê i traktuje jako wiarygodne ¼ród³o informacji, jednak inni uczestnicy for dyskusyjnych maj± jego twórczo¶æ wy³±cznie za fikcjê literack±. Niezale¿nie jaka jest prawda, ksi±dz Piotr zapewni³ swoim fanom jak zwykle spor± dawkê rozrywki i materia³u do przemy¶leñ - pisze Internauta. 

Zobacz kazanie ks. Piotra Natanka  

http://studio.wp.pl/mid,1238976,wideo.html 

Ks. Natanek "kompletnie odlecia³" 

Ksi±dz Piotr Natanek ju¿ wcze¶niej zas³yn±³ z oskar¿eñ pod adresem biskupów. - Gdzie jeste¶cie biskupi? (...) Przejrzyjcie, po¶ci±gajcie purpury, bo Polska wyje! (…) Pasibrzuchy, pasiecie siebie, a nie lud! (…) A wy dzisiaj pa³ace wybudowane, cudowne pok³ady na kontach, to Bogu przedstawicie? A gdzie my bêdziemy, w piekle? Dranie skoñczone, bandyci! - oskar¿a³. 

W odpowiedzi na podobne wypowiedzi Rada Sta³a Konferencji Episkopatu Polski wyda³a o¶wiadczenie, w którym stwierdza m.in., ¿e "osoby wspó³pracuj±ce z suspendowanym ks. Piotrem Natankiem (...) pope³niaj± grzech, z którego maj± obowi±zek oczy¶ciæ siê w sakramencie pokuty. Warunkiem natomiast otrzymania rozgrzeszenia jest odst±pienie od wspierania roz³amu w Ko¶ciele i gotowo¶æ naprawienia wyrz±dzonego z³a" - czytamy w o¶wiadczeniu. W lipcu 2011 roku kardyna³ Stanis³aw Dziwisz na³o¿y³ na ks. Natanka karê suspensy, co oznacza, ¿e nie mo¿e on udzielaæ rozgrzeszenia i sprawowaæ czynno¶ci kap³añskich. 

Zdaniem ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, konflikt episkopatu z ks. Natankiem zaogni³ siê dodatkowo przez b³êdne decyzje biskupów. - Przez brak dialogu z nim, dosz³o do tego, ¿e konflikt sta³ siê gigantyczny. Episkopat, zupe³nie niepotrzebnie, zacz±³ wytaczaæ przeciw niemu ciê¿kie dzia³a, zajê³a siê nim Rada Sta³a Episkopatu. To cz³owiek, który kompletnie odlecia³, przeszed³ w skrajno¶æ, a wojna z w³adzami ko¶cielnymi jeszcze go nakrêci³a. Rok temu mo¿na go by³o przywróciæ na w³a¶ciwe tory, teraz temat jest praktycznie zamkniêty. Ksi±dz Natanek okopa³ siê, stworzy³ sektê. Ja, w odró¿nieniu od niego, choæ by³em dwukrotnie kneblowany, podporz±dkowa³em siê kardyna³owi Dziwiszowi. Uwa¿a³em, ¿e najwa¿niejsze jest dobro Ko¶cio³a - mówi³ w wywiadzie dla Wirtualnej Polski ks. Isakowicz-Zaleski (zobacz wywiad z ks. Isakowiczem-Zaleskim). 

Wyj±tkowo ostro oceni³ ks. Natanka biskup Tadeusz Pieronek. - To inteligentny ch³opak, ale poszed³ za daleko. W tym, co mówi, ma du¿o racji, ale przerysowuje rzeczywisto¶æ. Dla mnie problem jest rozwi±zany, dosta³ karê. Na tym rola Ko¶cio³a siê koñczy. Teraz powinien zaj±æ siê nim kto¶ inny. Niestety mamy tak skonstruowane prawo, ¿e je¶li sam siê na to nie zgodzi, ¿aden lekarz go nie przebada. Proszê zwolniæ mnie z dalszego komentarza... - stwierdzi³ w wywiadzie dla Wirtualnej Polski biskup Pieronek (zobacz ca³y wywiad z biskupem Pieronkiem). 

Ks. Natanek jest teologiem i historykiem, ma tytu³ naukowy doktora habilitowanego, wyk³ada³ m.in. w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Kontakt z sympatykami z ca³ej Polski, równie¿ z zagranicy utrzymuje m.in. za po¶rednictwem telewizji internetowej www.christusvincit-tv.pl, w której transmitowane s± msze odprawiane przez ks. Natanka w jego pustelni w Grzechyni (zobacz fotoreporta¿ z siedziby ks. Natanka). Sympatycy ks. Natanka czêsto otwarcie broni± go w komentarzach pod artyku³ami na jego temat. 

Kap³an nawi±zuje w swoich wyst±pieniach m.in. do francuskiego integrysty biskupa Marcela Lefebvre'a, który sprzeciwi³ siê postanowieniom Soboru Watykañskiego II. - W starym systemie Ko¶cio³a by³o, ¿e je¶li kto¶ by³ zwi±zany z wrogami Ko¶cio³a, podw³adni byli zwolnieni z pos³uszeñstwa. Idê starym prawem Ko¶cio³a. Nie bêdê wspó³pracowa³ z masonami z ich zwolennikami - zadeklarowa³ w jednym z kazañ ks. Natanek. 

Marcin Bartnicki, Wirtualna Polska 

Artyku³ przes³any na redakcjê www.andrzejstruski.com przez Stanis³aw Ma³ecki. 

Redakcja  nie ponosi odpowiedzialno¶ci za artyku³y nades³ane do portalu www.andrzejstruski.com


¬ród³o