> Strona główna > F.A.Q. > Korzystanie z serwisu > Regulamin
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala
>  F.A.Q.
Regulamin
Regulamin

Artyku³y s± w³asno¶ci± ich autorów i nie mog± byæ kopiowane.
Korzystanie ze strony oznacza akceptacje poni¿szych warunków:

Zabrania siê:

Kopiowania, przetwarzania, zmieniania, przekszta³cania, publikowania, rozpowszechniania, zapisywania (na no¶nikach magnetycznych oraz wszystkich typach no¶ników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak równie¿ w postaci drukowanej) artyku³ów, fotografii ich fragmentów w ca³o¶ci b±d¼ czê¶ci, w³±czania ich (lub ich fragmentów) do innych opracowañ ani tworzenia nowych dzie³ na podstawie tych utworów chronionych prawem autorskim znajduj±cych siê na stronie www.andrzejstruski.pl, jak i podstronach, aliasach, subdomenach - (Ka¿dy z tych warunków mo¿e zostaæ uchylony, je¶li uzyska siê zezwolenie w³a¶ciciela praw autorskich).

Kopiowania szablonu, stylu oraz grafiki strony w jakimkolwiek celu bez zgody ich autora.
Ingerowania w pliki strony.

Postanowienia koñcowe:

Autor strony nie odpowiada za nieprawid³owe wy¶wietlanie na przegl±darce IE 6.0 i starszych.

Administrator strony zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie, dalsze korzystanie z serwisu oznacza jego akceptacje.