> Strona główna > Wiadomosci > Wynalazki > Elektrownia wiatrowa na podstawie obrotowej lub plywajacej
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala
Wynalazki
Elektrownia wiatrowa na podstawie obrotowej lub plywajacej
Data 31/12/2010 19:30  Autor Andrzej_Struski  Klikniêæ 21622  Jêzyk Polish
       

 

 

Elektrownia wiatrowa na podstawie obrotowej lub p³ywaj±cej


Taki rodzaj wiatraka posiada du¿o leprze cechy ni¿ wiatraki budowane w tradycyjnej postaci. Du¿ym problemem, jaki musz± pokonaæ inwestorzy przy budowie elektrowni wiatrowej jest sprawa bezpiecznego posadowienia bardzo wysokiego s³upa, na którym jest zawieszone ¶mig³o. ¦mig³o takie czêsto osi±ga wagê kilkudziesiêciu ton a rozpiêto¶æ ³opat do ponad 100 m. Problem posadowienia nie koñczy listy k³opotów inwestora. Tylko z pozoru takie wiatraki wydaj± siê byæ urz±dzeniami ekologicznymi. Profil p³atów ¶mig³a w trakcie pracy wiatraka przyczynia siê do powstawania infra d¼wiêków. W pa¶mie tych d¼wiêków istniej± równie¿ takie d¼wiêki, które s± bardzo szkodliwe dla biologii.

Te dwa najwiêksze problemy inwestora, nie wystêpuj± przy budowie wiatraka, jaki skonstruowa³em. Moja konstrukcja charakteryzuje siê dodatkowo, lepszymi cechami w wielu innych aspektach budowy elektrowni wiatrowej. Przede wszystkim koszty budowy, chocia¿by samego ¶mig³a, które w tradycyjnej postaci wymaga stosowania kosztownych technologii. W przypadku tej konstrukcji ¶mig³o jest zast±pione prost± form± turbiny, której ³opaty to rodzaj czerpaka, bez potrzeby stosowania zmiennego konta. Du¿o mniejszy koszt i wielokrotnie d³u¿szy czas pracy bez konieczno¶ci napraw. Turbina mo¿e posiadaæ du¿± wagê, która jest w tym przypadku cech± korzystn±, bo tworzy ko³o bezw³adno¶ciowe, które zwiêksza elastyczno¶æ pracy turbiny. £opaty w postaci czerpaków nie przyczyniaj± siê do powstawania szkodliwych dla ucha cz³owieka d¼wiêków i nie s± zagro¿eniem dla ptaków.

 

Posadowienie i wznoszenie konstrukcji dla takiego wiatraka nie wymaga spe³nienia wielu trudno osi±galnych warunków terenowych i technicznych. Mo¿e on byæ postawiony nawet na bagnie a lekki rodzaj konstrukcji kratowej nie wymaga trwa³ego ³±czenia z gruntem. Je¿eli s± odpowiednio przygotowane materia³y do budowy tego rodzaju wiatraka, to czas wznoszenia konstrukcji jest bardzo krótki a koszty znikome w stosunku do kosztów budowy wiatraków tradycyjnych. Zabudowane zewnêtrzne ¶ciany ca³ej konstrukcji kratowej os³aniaj± wszystkie ³opaty turbiny z wyj±tkiem tych, które aktualnie znajduj± siê w górnej czê¶ci konstrukcji. W to miejsce skierowany jest strumieñ wiej±cego wiatru, który jest zbierany ze ¶ciany nawiewowej. Ta ¶ciana posiada du¿y k±t nachylenia i samoczynnie jest nastawiana pod kierunek wiej±cego wiatru, dziêki odpowiednio skonstruowanej p³etwie steruj±cej.

 

Wiatrak posiadaj±cy tak± konstrukcjê mo¿e pracowaæ nawet przy bardzo silnym a nawet huraganowym wietrze. Odpowiednio skonstruowana rampa nawiewowa pozwala w prosty sposób sterowaæ ilo¶ci± wiatru, napieraj±cego na ³opaty. Jest to bardzo korzystna cecha takiej konstrukcji ¶ciany nawiewowej, nie tylko z korzy¶ci wynikaj±cej z ci±g³ego czasu pracy nawet przy bardzo du¿ym wietrze, ale równie¿ z samego bezpieczeñstwa ca³ej konstrukcji wiatraka. Wichura bêdzie dociska³a tak± ¶cianê do pod³o¿a i nie przewróci wiatraka. W sytuacji pogodowej, gdy wiej±cy wiatr jest zbyt s³aby by tradycyjny wiatrak móg³ skutecznie dzia³aæ jako elektrownia, tak konstrukcja ¶ciany nawiewowej, zgromadzi na szczycie wiatraka wystarczaj±c± siê wiatru do skutecznej pracy turbiny.

 

Postaæ p³ywaj±ca wiatraka posiada dodatkowo inne korzy¶ci wynikaj±ce dla inwestora. Przy brzegach mórz i oceanów jest du¿o miejsc gdzie czêsto wiej± wiatry. £atwiej jest równie¿ z uzyskaniem pozwolenia na instalacjê p³ywaj±cej elektrowni, której konstrukcja pozwala na uzyskanie wygl±du przyjemnego dla naturalnego ¶rodowiska. Taka cecha wa¿na jest równie¿ na l±dzie, wygl±d obecnie budowanych wiatraków jest czêsto przyczyn± konfliktu.

 

Andrzej i Magdalena Struscy.