> Strona główna > Wiadomosci > Wynalazki > Malej i sredniej wielkosci Punkty Uslugowe
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala
Jurassic Park
Wynalazki
Malej i sredniej wielkosci Punkty Uslugowe
Data 08/05/2010 13:13  Autor Andrzej_Struski  Klikniêæ 19830  Jêzyk Polish
 

   Jedn± z cech, które charakteryzuj± Konstrukcje MAS, jest mo¿liwo¶æ posadowienia obiektu bez potrzeby trwa³ego po³±czenia z gruntem. U³atwia ona proces wykonania ca³ego przedsiêwziêcia, zarówno w zakresie prawnym jak i technologicznym. Je¿eli dodatkowo zaistnieje potrzeba wykonania budynku, jako obiektu obrotowego to mo¿emy wykonaæ takie zadanie w stosunkowo prosty sposób.


   W takim samym zakresie kosztów i technologii, mo¿emy zbudowaæ obiekt, który mo¿e byæ posadowiony na ko³ach. Istniej± sytuacje i obwarowania ¶rodowiskowe, gdzie takie rozwi±zania mo¿e okazaæ siê jedynym wyj¶ciem z problematycznej sytuacji.
   Tu prezentowane propozycje ró¿norodnych budowli, charakteryzuj± siê prostot± konstrukcji a zarazem szerok± gam± rozwi±zañ architektonicznych. Prostota, jest zawarta w istocie Konstrukcji MAS, gdzie powtarzalno¶æ modu³ów pozwala na prosty i b³yskawiczny proces zmontowania kompletnego budynku. Prezentowane obiekty, kilka osób wykona w jeden dzieñ, nie u¿ywaj±c do tego monta¿u ciê¿kiego sprzêtu. Modu³y, z których sk³ada siê obiekt bêd± kompletnie wykoñczonymi czê¶ciami budynku, ³±czone z sob± szybkoz³±czami. Architektura obiektu, bêdzie zale¿a³a od naszego wyboru i skonfigurowania modu³ów zewnêtrznych. Taki obiekt, mo¿e byæ tak samo szybko rozebrany i przetransportowany w inne miejsce.

Wersja budynku us³ugowego.Obiekt. 1 Widok od strony wej¶cia.Obiekt. 2 Widok z boku.Obiekt. 3 Widok budynku od strony zaplecza.Obiekt. 4 Widok konstrukcji parteru.Obiekt. 5 Konstrukcja parteru.Obiekt. 5 Widok konstrukcji tarasu i pomieszczenia na piêtrze.

Andrzej i Magdalena Struscy