Lodz Atlantow w Gizie?
25/11/2010 22:49 - Andrzej_Struski
 

£ód¼ Atlantów w Gizie?

Barka Nilowa, która jest eksponowana w Gizie, mo¿e byæ ³odzi± atlantów.

Oto, co na temat eksponowanej w Gizie ³odzi mówi wikipedia.
„£ód¼, której kawa³ki znaleziono w 1954 roku w ziemi przy piramidzie Cheopsa. Zosta³a zrekonstruowana z ponad 1200 kawa³ków. Zbudowana z drzewa cedrowego.

Jej przeznaczenie nie jest do koñca znane. Podejrzewa siê ¿e pe³ni³a funkcjê barki s³onecznej, czyli statku, którym zmartwychwsta³y król, wraz z bogiem Ra, przemierza³ wnêtrze ziemi w ci±gu nocy z zachodu na wschód, po to by rano znów wsta³o S³oñce.

Jednak¿e ³ód¼ nosi ¶lady zanu¿enia w wodzie, dlatego te¿ s±dzi siê i¿ pe³ni³a rolê barki pogrzebowej, dziêki której przetransportowano cia³o faraona z Memfis do Gizy.
Byæ mo¿e ³ód¼ u¿ywana by³a przez samego Cheopsa jako ³ód¼ pielgrzymkowa, dziêki której faraon odwiedza³ ¶wiête miejsca, dlatego te¿ zosta³a pochowana razem z królem by s³u¿yæ mu w za¶wiatach.

£ód¼ ma 43,6m d³ugo¶ci. Po zrekonstruowaniu zosta³a wystawiona w specjalnie zbudowanym podziemnym muzeum, w miejscu gdzie zosta³a znaleziona.”fot. wikipedia.pl

Tyle informacji jest zawartych w opisie, du¿o wiêcej mo¿na odczytaæ z obrazów tej ³odzi.
Widoki ³odzi, które równie¿ pochodz± z wikipedii, pokazuj± obraz naprêdce wykonanego przyrz±du do p³ywania.

(Wizerunek tej ³odzi nie jest zbyt elegancki. Mo¿liwe, ¿e faraonowi po ¶mierci by³o absolutnie obojêtne, czym transportuj± jego cia³o lub ducha. Ale, ¿eby u¿ywa³ jej, jako ³odzi pielgrzymkowej, to ju¿ du¿a przesada)

Ta dygresja mówi tylko o wygl±dzie, ³odzi faraona. W ca³ym odniesieniu do prawdopodobnego zastosowania wykopanej ³odzi, istnieje du¿o wiêcej w±tpliwo¶ci. Chocia¿by samo miejsce, gdzie jej szcz±tki zosta³y odnalezione:, „w ziemi przy piramidzie Cheopsa”
W pobli¿u piramid nie p³ynie Nil i nigdy tam nie p³yn±³, jego koryto, le¿y kilkadziesi±t metrów ni¿ej i parê kilometrów dalej.

Jakim cudem 1200 kawa³ków pasuj±cych do siebie znalaz³o siê w jednym miejscu tak wysoko i tak daleko od nilu?
Czy¿by ceremonialny pochówek u boku faraona?
A inna sprawa, kto, lub raczej, co, j± na tyle kawa³ków por±ba³o?
Mo¿e sam Faraon, jak mu ju¿ wystarczaj±co zbrzyd³a?

Wnioskuje, ¿e ten opis nie jest dzie³em naukowców?

Co mówi± obrazy?

Proszê zwróciæ uwagê na grubo¶æ poszycia tej ³odzi. To nie s± zwyk³e deski, s± to wrêcz bale z takich mo¿na zbudowaæ barkê pe³nomorsk±. A i d³ugo¶æ tej ³odzi jest zastanawiaj±ca, ponad 43 metry z niesamowicie podniesionym dziobem, jak i ruf±. Kto¶ powie „podniesione dla ozdoby”, niemo¿liwe, przy tak topornym wygl±dzie, takie ozdoby pasuj± jak kwiatek do ko¿ucha.


Reasumuj±c, jak na potrzeby faraona, ta ³ód¼ jest zbyt brzydka, jak na potrzeby rzeki nawet najwiêkszej nadmiernie solidna i dodatkowo, tak wysoki dziób i rufa. Taka konstrukcja dziobu i rufy, bêdzie podnosiæ ³ód¼ i u³atwiaæ, wspinanie na wysok± falê.

Ta konstrukcja wygl±da na ³ód¼ pe³nomorsk±, wykonan± bez typowego dla statków pe³nomorskich pietyzmu. Te wszystkie cechy, eksponowanej w Gizie ³odzi, wskazuj± na wykonywan± w po¶piechu, pe³nomorsk± ³ód¼ ratunkow±. Takiej konstrukcji, nie maj± typowe ³odzie ratunkowe znajduj±ce siê na okrêtach morskich, jest wiêc ona, ³odzi± maj±c± ratowaæ ludzi poprzez wyp³yniêcie na pe³ne mo¿e. Wed³ug ró¿nych wskazañ w taki sposób ratowali siê Atlantydzi w czasie kataklizmu, który mia³ siê wydarzyæ oko³o dwana¶cie tysiêcy lat temu.

Du¿a skrzynia, która wygl±da jak magazyn na ludzi, prawdopodobnie mia³a ich chroniæ przed falami. Widoczne wzmocniona na konstrukcji skrzyni w postaci gêstego belkowania, to niew±tpliwie, wzmocnienie maj±ce chroniæ j± przed zniszczeniem przez fale. D³ugie konstrukcje, zarówno dziobowa, jak i rufowa pozwalaj± reagowaæ ³odzi na nadp³ywaj±c± falê i chroniæ przed nadmiernym zanurzaniem.

Gdyby zaistnia³a nag³a potrzeba w taki sposób budowano by ³odzie ratunkowe a ta konstrukcja, jest typow± pe³nomorska ³odzi± ratunkow± wykonan± w po¶piechu. Przypuszczam, ¿e ¿aden faraon nie zaokrêtowa³by siê na takie co¶, nawet po ¶mierci.

Inn± spraw± jest kwestia miejsca pochówku szcz±tków ³odzi. Na pewno nikt ich tu nie zakopa³. Je¿eli z kolei zakopa³a je tu natura a tak bez w±tpienia by³o, to oznacza, ¿e do podnó¿a piramid wyrzuci³y tê ³ód¼, fale morskie. Tylko fale morskie posiadaj± wystarczaj±c± moc niszczenia, niezbêdn± do rozbicia na 1200 czê¶ci, ³ód¼ zbudowan± z solidnych bali.

W artykule dotycz±cym czasu budowy piramid i sfinksa odnios³em siê do charakterystycznego wygl±dy terenu w pobli¿u piramid. Foto wykonane z satelity, pokazuje z lotu ptaka wygl±d morskiego brzegu, który siêga podnó¿y sfinksa. Obraz ukazuje, wizerunek topograficzny terenu, typowy dla brzegu morskiego. Tylko, ¿e. morza tam ju¿ od dawna nie ma.
Ale mog³o byæ za czasów Atlantydów a która¶ z ich ³odzi ratunkowych mog³a rozbiæ siê o piramidê Cheopsa.
 
      


© Andrzej i Magdalena Struscy de Merowing.

Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku.
http://www.andrzejstruski.com/articles_81_Lodz-Atlantow-w-Gizie.html